Avisar de contenido inadecuado

PREMIOS LITERARIOS GRAU MIRO 2014

{
}


Associació Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca – Barcelona

PREMIS LITERARIS GRAU MIRÓ 2014
PREMIOS LITERARIOS GRAU MIRÓ 2014

X PREMI HAIKU

Aquest premi, que convoca per DESÈ any consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, es regeix per les bases següents:

1. Els haiku (presentat en un conjunt de tres haiku) es poden presentar indistintament en llengua catalana o castellana, i han de ser inèdits i no premiats en altres concursos o certàmens.

2. El tema serà lliure.

3. Hauran de ser escrits sota les mètriques clàssiques del haiku i contenir l'esperit haiku, amb mètrica en català o en castellà ajustant al màxim a les 5-7-5 síl•labes. En aspectes de mètrica podeu consultar: http://graumiroavcv.obolog

4. Han de portar un títol al conjunt i signar amb un pseudònim.
Un autor amb diversos pseudònims serà desqualificat.

5. Els haiku han de ser escrits en el cos del correu a un espai, amb lletra Arial 11 ó 12.

6. Es pot concursar a la unica categoria partir de 12 anys. Els concursants infantils majors de 12 tenen els mateixos drets que els adults.


7) (**) HAIKU-haiga-Tanka- INFANTIL (PREMI LOCAL BARRI DEL COLL)
Aquest premi local s'organitza conjuntament amb el Col•legi Mare Déu del Coll, a Primària i ESO. (lliurament de premis infantilsels 25 d’abril 2014)
Els premis es lliuraran durant la festivitat de Sant Jordi, a la mateixa escola, el mes d'abril de 2014.

VII PREMI TANKA

Aquest premi, que convoca per setè any consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, està regit per les bases següents:

1. Per a una sola categoria,Infantil i adults , amb dos treballs amb títol al conjunt i signat amb un pseudònim, i de tema lliure.

2. La mètrica és de 5-7-5-7-7 síl•labes.Versos femenins plans.

3. S'atorga un primer premi per categoria (català o castellà o bé català i castellà, segons indiqui el jurat) i cada primer premi té una assignació de 110 €.
Els altres classificats rebran un diploma.

4. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura literària i la poesia, i per membres de l'AVV Coll-Vallcarca.
Un representant del Centre Cívic del Coll tindrà la funció de secretari del concurs.

El jurat podrà declarar desert algun premi si així ho creu necessari.

Condicions generals
1. Els participants hauran d'enviar un arxiu adjunt amb les seves dades personals indicant:

Nom i cognoms, edat i data de naixement, Adreça postal: carrer, número, codi postal, població i país; Telèfons de contacte; Títol del treball i pseudònim. A més, els guanyadors del primer premi hauran d'aportar el DNI / NIF.

2. S'estipula una única forma d'enviament dels treballs al concurs: per correu electrònic a l'adreça:
avvcollvallcarca@hotmail.com

3. La presentació dels treballs acaba el 25 de maig .

4. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 6 de setembre 2014, dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic del Coll. Els guanyadors seran avisats oportunament per assistir a l'acte mitjançant correu electrònic. L'entrada serà lliure per a acompanyants, participants i amics.

5. El primer premi i els treballs premiats quedaran a disposició dels promotors dels Premis Grau Miró de Haiku i de Tanka, els quals podran publicar-los al Bloc de l'AVV Coll-Vallcarca, i recitar a Ràdio Gràcia, al programa "Ones de Dones de Ràdio Gràcia", així com el programa de Ràdio Teatrí de Butxaca i / o altres publicacions.
La resta de treballs no guanyadors seran destruïts un cop finalitzat l'acte de lliurament de premis.

6. La propietat intel•lectual sempre serà de l'autor.

7. Els concursants premiats han de recollir el seu guardó, obsequi o quantitat en metàl•lic durant l'acte de lliurament de premis.
Així mateix, podran delegar en una altra persona comunicant abans de l'acte i autoritzant la representació per a recollir els premis. En el cas de no comunicar la seva assistència o representació, el premi serà retirat.

8. Els premis es guardaran un mes a la seu de l'associació de veïns perquè puguin retirar, excepte la quantitat econòmica.

9. Qualsevol dubte relacionat amb les bases serà interpretada pel jurat d'aquest Premi. La seva decisió serà inapel•lable.

10. No es mantindrà correspondència amb els participants, excepte en cas especial.

11. Un cop enviats els treballs al concurs, no es podran retirar els treballs ni renunciar al premi obtingut, sigui quin sigui.

12. Els resultats de la decisió, bases i comunicats es podran consultar als blocs següents:

http://graumiroavcv.obolog
http://avvbarri-coll.blogspot.com


13. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació del contingut de les bases.

 

X PREMIO HAIKU

Este premio, que convoca por DECIMO año consecutivo la Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, se rige por las siguientes bases:

1. Los haiku (presentados en un conjunto de tres haiku) se pueden presentar indistintamente en lengua catalana o castellana, y deben ser inéditos y no premiados en otros concursos o certámenes.

2. El tema será libre.

3. Deberán ser escritos bajo las métricas clásicas del haiku y contener el espíritu haiku, con métrica en castellano o en catalán ajustándose al máximo a las 5-7-5 sílabas. En aspectos de métrica pueden consultar: http://graumiroavcv.obolog

4. Deberán llevar un título en el conjunto y firmado con un seudónimo.
Un autor con varios seudónimos será descalificado.

5. Los haiku deben ser escritos en el cuerpo del correo a un espacio, con letra Arial 11 ó 12.

6. Se puede concursar en una sola categoria a partir de los 12 años. (doce años). Los participantes infantiles tienen los mismos derechos que los adultos.

7. (**) HAIKU- HAIGA-TANKA- INFANTIL (PREMIO LOCAL BARRIO DEL COLL)
Este premio local se organiza conjuntamente con el Colegio Mare Déu del Coll, en Primaria y ESO. (CONVOCATORIA PREMIADA EL MES DE ABRIL 2014)
Los premios se entregarán durante la festividad de san Jordi, en la misma escuela, en el mes de abril de 2014.

VII PREMIO TANKA

Este premio, que convoca por SEPTIMO año consecutivo la Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, está regido por las siguientes bases:

1. Para una sola categoría, ADULTOS, con dos trabajos con título en el conjunto y firmado con un seudónimo, y de tema libre.

2. La métrica será de 5-7-5-7-7 sílabas.
3. Se otorga un primer premio por categoría (catalán o castellano o bien catalán y castellano, según indique el jurado) y cada primer premio tiene una asignación de 110 €.
Los otros clasificados recibirán un diploma.

4. El jurado estará formado por personas vinculadas al mundo de la cultura literaria y la poesía, y por miembros de la AVV Coll-Vallcarca.
Un representante del Centro Cívico del Coll ejercerá la función de secretario del concurso.

El jurado podrá declarar desierto algún premio si así lo cree necesario.


Condiciones generales
1. Los participantes deberán mandar un archivo adjunto con sus datos personales indicando:

Nombre y apellidos; Edad y fecha de nacimiento; Dirección postal: calle, número, código postal, población y país; Teléfonos de contacto; Título del trabajo y seudónimo. Además, los ganadores del primer premio deberán aportar el DNI/NIF.

2. Se estipula una única forma de envío de los trabajos al concurso: por correo electrónico a la dirección:
avvcollvallcarca@hotmail.com
3. La presentación de los trabajos acaba el dia 25 de mayo de 2014.
4. La entrega de premios tendrá lugar el día 6 de septiembtre 2014, sábado, a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico del Coll. Los ganadores serán avisados oportunamente para asistir al acto mediante correo electrónico. La entrada será libre para acompañantes, participantes y amigos.

5. El primer premio y los trabajos premiados quedarán a disposición de los promotores de los Premios Grau Miró de Haiku y de Tanka, quienes podrán publicarlos en el Blog de la AVV Coll-Vallcarca, y recitarlos en Ràdio Gràcia, en el programa “Ones de Dones de Ràdio Gràcia”, así com el programa de Ràdio Teatrí de Butxaca (teatrito de bolsillo) y/u otras publicaciones.
El resto de trabajos no ganadores serán destruidos una vez finalizado el acto de entrega de premios.

6. La propiedad intelectual siempre será del autor.

7. Los concursantes premiados deberán recoger su galardón, obsequio o cantidad en metálico durante el acto de entrega de premios.
Asimismo, podrán delegar en otra persona comunicándolo antes del acto y autoritzando la representaciónpara recoger los premios. En el caso de no comunicar su asistencia o representación, el premio serà retirado.

8. Los premios se guardarán un mes en la sede de la asociación de vecinos para que puedan retirarlo, excepto la cantidad económica.

9. Cualquier duda relacionada con las bases será interpretada por el jurado de este Premio. Su decisión será inapelable.

10. No se establecerá correspondencia con los participantes, salvo excepciones.

11. Una vez enviados los trabajos al concurso, no se podrán retirar los trabajos ni renunciar al premio obtenido, sea cual sea.

12. Los resultados del fallo, bases y comunicados se podrán consultar en los blogs siguientes:

http://graumiroavcv.obolog
http://avvbarri-coll.blogspot.com

13. La participación en este concurso presupone la acceptación del contenido de sus bases.

Amb la col•laboració de / Con la colaboración de:
Excm. Ajuntament de Barcelona
Centre Cívic del Coll de Barcelona (Dte. de Gràcia)
Grup Dones Comunicadores amb Gràcia
Ràdio Gràcia “Ones dones” i Teatrí de Butxaca del Coll
Kutxa Caja Guipúzcoa

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES: Dades necessàries / Datos necesarios

Nom / Nombre______________________________

Cognoms / Apellidos ______________________________

Adreça / Dirección:______________________________

Població/Ciutat - Población/Ciudad________________________

País __________________________________

Codi postal / Código postal ____________________________

Document d’identitat / Documento identidad______________________

Telèfon de contacte / Teléfono de contacto______________________

Títol del treball / Título del trabajo _______________ Haiku ________ Tanka ____

Pseudònim / Seudónimo ________________________


Edat / Edad ________________ Sexe / Sexo ________

Convocatoria 2014.

{
}
{
}

Deja tu comentario PREMIOS LITERARIOS GRAU MIRO 2014

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre